Taslamalar Hyzmatlar Biz barada Habarlaşmak
Hyzmatlar

 “Gudratly Mekan” hojalyk jemgyýeti gurluşyk taslama işlerini, şeýle hem ýaşaýyş jaýlaryny, medeni-ylmy gurama jaýlaryny, sport desgalary gurmagy we ýollary gurmak boýunça işleri alyp barýar. 

 

Adama, durmuş we sungat gymmatlyklaryna aýratyn ähmiýet berýän güýçli bir kärhana bolmak bilen, alyp barýan işlerimizi ýokary hilli, gysga wagtda, tygşytly we ylmyň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly amala aşyrmak hem-de gelejekki nesillerimize uzak wagtlap hyzmat etjek gözel binalary galdyrmak.

 

1.Tebigaty we daşky gurşawy goramak.

2.Öz zähmetimizi mukaddes hasaplamak we öz hünärimizi hormatlamak.

3.Akýüreklilik, bir sözlülik we ygtybarlyk.

4.Ýokary öndürijilik.

5.Jikme-jik öwrenmeklige uly ähmiýet bermek.

 

Biziň kärhanamyz grajdan we senagat obýektleriniň gurluşygyny alyp barýar, munuň yanyndan hem ýaşaýyş jaýlary, medeni-ylmy edaralary, sport desgalary we ýol gurluşygyny alyp barýar.

Kärhanamyzyň içinde bolan taslama-konstruksiýa bölümi diňe öz obýektlarymyzy dälde ondan daşary beýleki kärhanalaryň taslamalaryny hem ýerine ýetirýär