Taslamalar Hyzmatlar Biz barada Habarlaşmak
Biz barada

“Gudratly Mekan” hojalyk jemgyýeti 2011-nji ýylyň oktýabr aýynda döredilip, Türkmenistanyň ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň edara görünişindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny Döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan 25.10.2011-nji ýylda hasaba alynan.

Türkmenistanyň edara görünişli taraplaryň ýeke-täk Döwlet sanawynda 25.10.2011 ýylda hasaba alynyp, sanaw belgisi N.16348299. Türkmenistanyň Ykdysady we ösüş ministrligi tarapyndan berilen 26.11.2011-nji ýyldan 25.10.2014-nji ýyla çenli möhletli, Türkmenistanyň edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme.

 

Hojalyk jemgyýetine 45211 (jaýlaryň umumy gurluşygy, beýikligi 5 gala çenli jaýlaryň gurluşyk-gurnama işleri), 45230 (III-nji we IV-nji derejeli ýol gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek) işleri amala aşyrmaklyga hukuk berýän 1-22-25-1953 belgili Ygtyýarnama Türkmenistanyň Gurluşyk ministrligi tarapyndan 30.03.2012 ýylda berilen.

 

Şeýle-de Hojalyk jemgyýetine 45211 (jaýlaryň umumy gurluşygy, beýikligi 5 gala çenli jaýlaryň gurluşyk-gurnama işleri), 45230 (III-nji we IV-nji derejeli ýol gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek) işleri amala aşyrmaklyga Döwlet tarapyndan hasaba almak hem-de Türkmenistanyň edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky Sertifkaty 26.11.2011 ýylda berilen.

 

Hojalyk jemgyýeti döredileni bäri ýerine ýetirilen işleri şu aşakdakylardan ybarat:

 

1. Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň “Maslahat” daýhan birleşiginiň “Maslahatdepe” obasynda 250 orunlyk 43-nji orta mekdebiniň gurluşygyny tamamlap doly ulanylmaga berildi.

 

2. Daşoguz şäheriniň Ruhnama köçesiniň 4 gatly 24 öýli 2 sany ýaşaýyş jaýynyň ýerine ýetirilen gurluşyk - gurnama işlerinde basketbol meýdançasynda granula düşemek we basketbol sütünini goýmak işleri ýerine ýetirildi we doly ulanylmaga berildi.

 

3. Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndaky “Almalyk” daýhan birleşigindäki 250 orunlyk mekdebiniň, nasosynyň binasyny gurmak, 10m3 içilýän suw ambaryny gurmak, 100m3 lagym suw ambaryny hem-de 300m3 ýangyna garşy suw ambaryny we futbol meýdançasynyň ylgam ýoluna granula düşemek işleri ýerine ýetirilip doly ulanylmaga berildi. 

 

Häzirki wagtda “Gudratly Mekan” hojalyk jemgyýeti Köneürgenç şäherinde 600 orunlyk mekdebiň we Köneürgenç şäherçesiniň günorta massiwinde 640 orunlyk orta mekdebiniň gurluşyk-gurnama işlerini alyp barýar.

 

“Gudratly Mekan” hojalyk jemgyýetiniň direktory: Golliýew G. (guvanch.golliyev@gudratlymekan.com)


Şahadatnamalar

“Gudratly Mekan” hojalyk jemgyýeti 2011-nji ýylyň oktýabr aýynda döredilip, Türkmenistanyň ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň edara görünişindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny Döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan 25.10.2011-nji ýylda hasaba alynan.

 

Türkmenistanyň edara görünişli taraplaryň ýeke-täk Döwlet sanawynda 25.10.2011 ýylda hasaba alynyp, sanaw belgisi N.16348299. Türkmenistanyň Ykdysady we ösüş ministrligi tarapyndan berilen 26.11.2011-nji ýyldan 25.10.2014-nji ýyla çenli möhletli, Türkmenistanyň edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme.

 

Hojalyk jemgyýetine 45211 (jaýlaryň umumy gurluşygy, beýikligi 5 gala çenli jaýlaryň gurluşyk-gurnama işleri), 45230 (III-nji we IV-nji derejeli ýol gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek) işleri amala aşyrmaklyga hukuk berýän 1-22-25-1953 belgili Ygtyýarnama Türkmenistanyň Gurluşyk ministrligi tarapyndan 30.03.2012 ýylda berilen.

 

Şeýle-de Hojalyk jemgyýetine 45211 (jaýlaryň umumy gurluşygy, beýikligi 5 gala çenli jaýlaryň gurluşyk-gurnama işleri), 45230 (III-nji we IV-nji derejeli ýol gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek) işleri amala aşyrmaklyga Döwlet tarapyndan hasaba almak hem-de Türkmenistanyň edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky Sertifkaty 26.11.2011 ýylda berilen.